ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Óvodai jelentkezés,óvodai beíratás 2017
2017-03-06
NINCS KÉP
Közlemény a 2017/2018. nevelési évre vonatkozó óvodai jelentkezésekről
 

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2017/2018-as nevelési évre (2017. szeptember 1. – 2018. augusztus 31.) vonatkozó óvodai jelentkezésre

 

2017. április 5 – 6. 8-17 óra között

 

kerül sor. Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Óvodába jelentkezhet az okmányai szerint Nagykanizsán, valamint Fűzvölgy, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Liszó és Sormás községek területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú kisgyermek. A jelentkezés helye a kötelező felvételt biztosító vagy a szülő által választott óvoda. Az óvodai felvételi körzetek jelen közlemény mellékletét képezik.

Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda székhely és tagintézményei egyaránt jogosultak az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására is, valamint igény esetén magyar nyelven nemzetiségi nevelést biztosíthatnak.

A felvételről, az óvodai jogviszony keletkezéséről a férőhelyek ismeretében Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda vezetője dönt, melynek eredményéről a szülőket 21 munkanapon belül, legkésőbb 2017. április 27-ig írásban értesíti.

Beiratkozáskor abban az óvodában kell a szülőnek megjelennie, ahova felvételt nyert a gyermeke.

 

A beiratkozás időpontja: 2017. május 3 – 4. 8 –17 óra

 

A jelentkezéskor és a beiratkozáskor be kell mutatni:

·         a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány vagy útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

·         a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

·         a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító oltási kiskönyvét, vagy oltásról szóló orvosi igazolást

·         sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén a szakértői véleményt,

·         nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányokat

 

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulás elnökének címezve, de a döntést hozó óvoda címére „Jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, vagy Érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban” megnevezésű formanyomtatványon kell 1 példányban írásban benyújtani. A nyomtatvány beszerezhető bármelyik tagóvodában, vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu oldalról. Az óvoda vezetője a kérelmet annak beérkezésétől számított 3 napon belül továbbítja az elnök részére. A benyújtott kérelem tárgyában az elnök az Nkt. 37. § (3) bekezdése és a 38. § (1) bekezdése alapján hoz döntést. A szülő az Nkt. 38. § (4) bekezdése alapján jogszabálysértésre hivatkozással a fenntartó döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.

 

Az óvodába kötelező beíratni azokat a gyerekeket, akik 3. életévüket 2017. augusztus 31-ig töltik be, és még nem járnak óvodába. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője nyilvántartása alapján értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik a 2017/2018. nevelési év során lesznek 3 évesek. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése lehetővé teszi azon gyermekek óvodai felvételét is, akik a harmadik életévüket a felvételétől számított fél éven belül betöltik, feltéve, hogy minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

jogorvoslati kérelem - letölthető nyomtatvány

Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulás