ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2010. február 25.
Nyílt ülés:

 • 0.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendelet-tervezete (II. forduló) és a megalapozásához szükséges egyéb javaslatok
 • 1.  Javaslat ÁROP pályázaton való részvételre
 • 2.   Javaslat a Magyarország Horvátország IPA határon átnyúló együttműködési program megvalósításához szükséges előfinanszírozás biztosítására
 • 3.   Pályázat benyújtása a Nagykanizsai Milleniumi Sétakert helyreállítása és meg?rzése céljából
 • 4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására
 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén több, jelenleg külterületi ingatlan belterületbe vonására
 • 6.  Az autóbuszmegállók korszer?sítése által állami területeket érint? beruházások átadása
 • 7.  Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ érdekeltségnövel? pályázatának benyújtására
 • 8.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város módosított Közoktatási Esélyegyenl?ségi Intézkedési Tervének elfogadására
 • 9.  Javaslat a megkezdett pedagógus képzések, továbbképzések finanszírozására
 • 10.  Javaslat a fogszabályozás szakellátási kapacitásának b?vítésére
 • 11.  Javaslat egyes feln?tt háziorvosi rendel?k jogszabályi megfeleltetése érdekében szükséges felújítására
 • 12.  Javaslat a belvárosi önkormányzati tulajdonú helyiség bérleti díjának korrekciójára
 • 13.  Beszámoló a 2009. évi felújítási címjegyzék teljesítésér?l, javaslat a 2010. évi felújítási címjegyzékre
 • 14.  Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2009. évi fenntartói ellen?rzésér?l
 • 15.  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2010. évi törvényességi és szakmai fenntartói ellen?rzéséhez készült ellen?rzési terv elfogadására
 • 16.  A Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. beszámolója a 2009. évi rehabilitációs költségtámogatási pályázat teljesítésér?l
 • 17.  Javaslat helyiség biztosítására a KA-ROCK alapítvány számára
 • 18.  Polgármesteri tájékoztató
 • 19.  Interpellációk, kérdések
 • 20.  Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztására
 • 21.  Nagykanizsa, Iskola utca 30155/3. és 30155/4. hrsz-ú beépítetlen területek értékesítése (írásban) El?terjeszt?: Marton István polgármester
 • 22.  Tulajdonosi hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában lév? 098/8. hrsz-ú ingatlanon található lovastusapálya és tribün átépítéséhez, felújításához
 • 23.  Javaslat a Kanizsa Teniszklub Egyesülettel bérleti szerz?dés megkötésére
 • 24.  Javaslat a pártok által használt önkormányzati tulajdonú helyiségek (ingatlanok) piaci bérleti díjának megállapítására
 • 25.