ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2010. március 30.
Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására
 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgy?lése az Önkormányzat vagyongazdálkodás rendjér?l szóló 3/2009. (II. 11.) számú rendelete módosítására
 • 3.  Javaslat a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érint? el?vásárlási jogról szóló 2/1999.(I.26.) rendelet módosítására
 • 4.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgy?lésének a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 18/1997. (IV.16.) számú rendeletének módosítására
 • 5.  Javaslat az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben igénybevett tanügyi szolgáltatásokért fizetend? térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 13/2007.(IV.10.) s
 • 6.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgy?lésének a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló többször módosított 10/2005. (III.7.) számú rende
 • 7.  Javaslat a krízishelyzetbe került, lakáscélú hitellel rendelkez? személyek támogatásáról szóló 56/2009. (XII.4) számú rendelet hatályon kívül helyezésére
 • 8.  Javaslat az adóügyi feladatokat ellátó köztisztvisel?k anyagi érdekeltségér?l szóló rendelet megalkotására
 • 9.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására
 • 10.  Javaslat Nagykanizsa város Települési Környezetvédelmi Programjának jóváhagyására
 • 11.  Javaslat a 2010. évre tervezett hitelfelvétel el?készítési feladatainak végrehajtására
 • 12.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2010. évi Üzleti Tervének módosítására
 • 13.  VIA Kanizsa Városüzemeltet? Nonprofit Zrt. 2010. évi üzleti terve
 • 14.  Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. 2010. évi Üzleti Tervének módosítására
 • 15.  Javaslat a Kanizsa TV Kft. 2010. évi Üzleti Tervének módosítására (írásban)
 • 16.  Javaslat a Kanizsa Újság Kft. 2010. évi Üzleti Tervének módosítására (írásban)
 • 17.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközm? vagyonának 2010. évi tételes beruházási, felújítási tervére (írásban)
 • 18.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi intézményi felújítási munkálataira (írásban)
 • 19.  Javaslat a Nagykanizsa ? Palin városrész, Forrás utca közvilágítás kiépítésére (írásban)
 • 20.  Javaslat a ?Kiskanizsa Városrész Szent Flórián téri 6050/2 hrsz. alatti Körzeti Megbízotti Iroda kialakítása? forrás kiegészítésére (írásban)
 • 21.  Javaslat helyiség biztosítására a Nagykanizsai Muskátli Polgár?r Egyesület számára (írásban)
 • 22.  Javaslat a Nagykanizsai Polgár?r Egyesület támogatására (írásban)
 • 23.  Javaslat a "választókerületi képvisel?i céltartalék" fejlesztési m?ködési kiadásokra el?irányzatának felhasználására (írásban)
 • 24.  "Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkciób?vít? fejlesztése ? Belvárosi akcióterületi terv II. ütem" megnevezés? projekt II. ütemére vonatkozó pályázat benyújtása (írásban)
 • 25.  Javaslat "Közösségi közlekedési infrastrukturális beruházások" pályázat benyújtására (írásban)
 • 26.  Javaslat a "NYDOP-2010-5.3.1/A , Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése" keretén belül pályázat benyújtására (írásban)
 • 27.  Javaslat az "Élethosszig tartó tanulás" elnevezés? pályázat megvalósításához szükséges önrész biztosítására (írásban)
 • 28.  Javaslat pályázat benyújtására tanórai, tanórán kívüli és szabadid?s tevékenységek támogatására (írásban)
 • 29.  Pályázat benyújtása az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttm?ködési Program 2007-2013 keretében környezetvédelem és környezettudatosság céljából (írásban)
 • 30.  Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatára (írásban)
 • 31.  Javaslat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb m?ködésér?l szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek végrehajtására (írásban)
 • 32.  Javaslat a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsábaés Társulási Operatív Tanácsába delegált képvisel? személyére (írásban)
 • 33.  Javaslat a Közoktatási Feladat-ellátási, Intézményhálózat Fejlesztési Terv és Önkormányzati Min?ségirányítási Program felülvizsgálatához szakért? igénybevételére (írásban)
 • 34.  Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának, valamint az intézmény fenntartására létrehozott intézményfenntartó társulás megállapodásának módosítására (írásban)
 • 35.  Javaslat önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására (írásban)
 • 36.  Javaslat Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítására (írásban)
 • 37.  Javaslat a Bolyai János Általános Iskola tanulócsoportjainak a 2010/2011 tanévben történ? elhelyezésére (írásban)
 • 38.  Tájékoztató a Cserháti Sándor M?szaki Szakképz? Iskola és Kollégium, valamint a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképz? Iskolában végzett szakmai és tanügy igazgatási ellen?rzésr?l (írásban)
 • 39.  Javaslat a Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskola, a Suli Harmónia - 2007 Gyermekeket Segít? Alapítvány és a Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakért?i és Rehabilitációs Bizottság között feladat-ellátási megállapodás megkötésére (írásban)
 • 40.  Javaslat beszédfogyatékos gyermekek ellátásának megszervezésére és városi iskolapszichológus munkakör létesítésére (írásban)
 • 41.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekvédelmi szakellátási feladatainak ellátására (írásban)
 • 42.  Javaslat a kovásznai K?rösi Csoma Sándor Napokra utazó küldöttség összeállítására (írásban)
 • 43.  Javaslat a köztisztvisel?i szakmai tanulmányút jóváhagyására (írásban)
 • 44.  Javaslat a "Kanizsa Turizmusáért Egyesület" programjának támogatására (írásban)
 • 45.  Javaslat a Hajléktalanok és Hátrányos Helyzet?ek Zala Megyei Egyesületével való együttm?ködés támogatására (írásban)
 • 46.  Beszámoló a Völgy Alapítvány a pszichiátriai betegek nappali és közösségi ellátásában nyújtott 2009. évi tevékenységér?l (írásban)
 • 47.  Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2009. évi munkájáról (írásban)
 • 48.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2009. évi sportéletér?l (írásban)
 • 49.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város b?nügyi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetér?l (írásban)
 • 50.  A Nagykanizsai Polgári Védelmi Kirendeltség beszámolója a 2009. évi munkájáról (írásban)
 • 51.  Beszámoló a polgármester többcélú kistérségi társulás társulási tanácsában végzett 2009. évi tevékenységér?l (írásban)
 • 52.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város térinformatikai rendszerének kialakításáról (írásban)
 • 53.  Javaslat a belvárosban közterületi megállító-táblák elhelyezésének lehet?vé tételére (írásban)
 • 54.  Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi ingatlanhasznosításairól (írásban)
 • 55.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 • 56.  Interpellációk, kérdések (írásban)
 • 57.  Napirend utáni felszólalások
 • 58.  Javaslat "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntet? cím és "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakett adományozására (írásban)
 • 59.  Javaslat ?Nagykanizsa Környezetkultúrájáért? kitüntet? cím adományozására (írásban)
 • 60.  Javaslat ?Nagykanizsa Megyei Jogú Városért?, ?Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért?, ?Paizs Ferenc Díj? és ?Nagykanizsa Biztonságáért? kitüntet? címek adományozására (írásban)
 • 61.  Javaslat "Szekeres József Díj" adományozására (írásban)
 • 62.  Javaslat "Nagykanizsa Oktatásáért", "Nagykanizsa Kultúrájáért", és "Nagykanizsa Sportjáért" kitüntet? címek adományozására (írásban)
 • 63.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkciób?vít? fejlesztése ? "Belvárosi akcióterületi terv" megnevezés? projekt II. üteméhez kapcsolódó "Vállalkozások a városrehabilitációban" c. pályázati felhívás nyerteseinek kiválasztása (írásban)
 • 64.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkciób?vít? fejlesztése ? Belvárosi akcióterületi terv NYDOP-3.1.1/B-2009-0004 számú projekthez kapcsolódó "Szlogen és logó a városnak" cím? nyílt ötlet-pályázat nyertesének kiválasztására (írásban)
 • 65.  Javaslat a Nagykanizsa-Saubermacher-Pannónia Hulladéklerakót Üzemeltet? Kft. taggy?lésén hozott határozatok jóváhagyására (írásban)
 • 66.  Javaslat aNagykanizsa zártkert 10550/2. hrsz-ú kivett saját használatú út és a 10550/3. hrsz-ú szántó értékesítésére (írásban)
 • 67.  Nagykanizsa Erzsébet tér 17. Társasház 1167/2. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant érint? egyezségi ajánlata (írásban)
 • 68.  Fellebbezések (írásban)