ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2010. április 29.
Nyílt ülés:

 • 1.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)
 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi pénzmaradványának felosztására és a 2010. évi
 • 3.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi egyszer?sített beszámolója (írásban)
 • 4.  Javaslat a vállalkozások támogatásáról szóló többször módosított 20/2005.(V.9.) számú rendelet módosítására
 • 5.  Javaslat ?Szenior díj? alapítására (írásban)
 • 6.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgy?lésének az 51/2004.(XII.21.) számú a közterületek és közterület jelleg? területek használatáról szóló rendeletének módosítására (írásban)
 • 7.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgy?lésének a 28/2009.(VI.23.) számú a közterületi járm?tárolás és a járm?vekkel összefügg? egyéb közterület igénybevételek szabályzásáról szóló rendeletének módosítására (írásban)
 • 8.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgy?lése az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelmér?l szóló 52/2003.(X.1.) számú rendelet módosítására (írásban)
 • 9.  Javaslat a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érint? el?vásárlási jogról szóló 2/1999.(I.26.) rendelet módosítására (írásban)
 • 10.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)
 • 11.  Javaslat helyi értékvédelmi pályázat kiírására (írásban)
 • 12.  Javaslat a termofor kémények felújítását (LFP-2009-LA-7) célzó pályázatok támogatására (írásban)
 • 13.  Javaslat a ?NYDOP-2010-5.3.1/A, Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése? keretén belül pályázat benyújtására, a Miklósfai Óvoda B?vítéses rekonstrukciójára (írásban)
 • 14.  Forrás biztosítása a Via Kanizsa Városüzemeltet? Nonprofit Zrt. mint ajánlatkér? által lefolytatott, ?Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén végzett közterület-fenntartási munkák? c. közbeszerzési eljárás során kötend? vállalkozási szerz?désekhez (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 15.  Javaslat a Kanizsa TV Kft a Kanizsa Újság Kft., a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft, és a Kanizsa Uszoda Kft. elfogadott 2010. évi Üzleti Tervének megfelel? költségvetési el?irányzat biztosítására (írásban)
 • 16.  A T?zoltóság technikai eszközeinek beszerzésére irányuló pályázat benyújtása (írásban)
 • 17.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzati T?zoltósága 2009. évi tevékenységér?l, valamint javaslat az Alapító Okirat és Szervezeti és M?ködési Szabályzat módosítására (írásban)
 • 18.  Javaslat a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás Társulási Megállapodásának módosítására (írásban)
 • 19.  Javaslat a 2010. évi ellen?rzési terv kiegészítésére a Kanizsai Dorottya Kórház eszközbeszerzése c.
 • 20.  Javaslat a Hajléktalanok és Hátrányos Helyzet?ek Zala Megyei Egyesületével való együttm?ködés támogatására (írásban)
 • 21.  Javaslat az - Ipari Parkban lev? - I. sz. Vámudvar üzemeltetésér?l szóló szerz?dés meghosszabbítására (írásban)
 • 22.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkciób?vít? fejlesztése ? Belvárosi akcióterületi terv II. ütem? megnevezés? projekt Akcióterületi terv elfogadása (írásban)
 • 23.  Javaslat a városfejlesztési társaság feladatait ellátó önálló szervezeti egység (Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., Városfejlesztési Divízió) m?ködéséhez szükséges dokumentum módosítására (írásban)
 • 24.  Tájékoztató a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Városfejlesztési Divíziójának 2010. év I. negyedévi m?ködésér?l (írásban)
 • 25.  Javaslat az Egyesített Bölcs?de intézményének 40 fér?hellyel történ? b?vítésére (írásban)
 • 26.  Javaslat a Sarlós Boldogasszony Plébániahivatal fejlesztési célú támogatására (írásban)
 • 27.  Javaslat a ?választókerületi képvisel?i céltartalék? fejlesztési m?ködési kiadásokra el?irányzatának felhasználására (írásban)
 • 28.  A helyi közösségi közlekedés normatív támogatásához el?írt nyilatkozat megtétele (írásban)
 • 29.  Javaslat a Kanizsa Kajak Kenu Klub támogatási kérelmére (írásban)
 • 30.  Javaslat a bajcsai sportöltöz? felújításának támogatására (írásban)
 • 31.  Javaslat a Nagykanizsa ? Palin városrész, Forrás utca közvilágítás kiépítésére (írásban)
 • 32.  Javaslat a megvalósult új autóbusz utasvárók ül?helyekkel történ? kiegészítésére (írásban)
 • 33.  Javaslat a Nagykanizsa, 4013/1 hrsz-ú ingatlan területrészének megvásárlására, és az Alkotmány utca 177/a. szám el?tti autóbusz utasváró áthelyezésére (írásban)
 • 34.  A Nagykanizsa belterület 3732. hrsz-ú Vasút utca térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele (írásban)
 • 35.  Javaslat a Nagykanizsa Bartók B. u. 1. szám alatti ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára (írásban)
 • 36.  Tájékoztató az óvodai jelentkezésekr?l és az általános iskolai beiratkozásokról, javaslat a 2010/2011-es tanévben/nevelési évben indítható csoportszámok jóváhagyásáról (írásban)
 • 37.  Javaslat a 2010/2011. tanév szakképzési beiskolázására az RFKB irányelveinek figyelembe vételével (írásban)
 • 38.  A szakképzés új regionális és helyi irányai (írásban)
 • 39.  Beszámoló a Bolyai János Általános Iskola öt éves tevékenységér?l (írásban)
 • 40.  Beszámoló a Péterfy Sándor Általános Iskola öt éves tevékenységér?l (írásban)
 • 46.  Tájékoztató a 2010. évi érettségi és a szakmai vizsgákra történ? jelentkezésekr?l (írásban)
 • 47.  Javaslat helyiség biztosítására a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara részére (írásban)
 • 48.  Javaslat Paliano olasz várossal való kapcsolatfelvételre (írásban)
 • 49.  Beszámoló a Kanizsaber Kft. 2009. évi, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásában végzett tevékenységér?l (írásban)
 • 50.  Beszámoló a 2009. évi ellen?rzések tapasztalatairól (írásban)
 • 51.  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról (írásban)
 • 52.  Javaslat a pártok által használt önkormányzati tulajdonú helyiségek (ingatlanok) piaci bérleti díjának megállapítására (írásban)
 • 53.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 • 54.  Interpellációk, kérdések (írásban)
 • 55.  
 • 57.  Javaslat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb m?ködésér?l szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek végrehajtására (írásban)
 • 58.  Javaslat a Nagykanizsa Teleki u. 4.6.8.10. szám alatti épületekben lakó bérl?k elhelyezésére (írásban)
 • 59.  Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornam? Zrt. 2009. évi beszámolójának elfogadására (írásban)
 • 60.  Tájékoztató 2009-ben lezárult és a folyamatban lév? perekr?l (írásban)