ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa, Űrhajós u. 6.) intézményvezető (magasabb ve
2013-02-08

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

pályázatot hirdet

a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa, Űrhajós u. 6.)

intézményvezető (magasabb vezető)

 

munkakörének teljes munkaidőben, közalkalmazotti kinevezés szerinti munkakör mellett történő betöltésére.

Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Nagykanizsa, Űrhajós u. 6. szám alatti 50 férőhelyes Fogyatékkal Élők Otthona, a 10 férőhelyes Fogyatékkal Élők Gondozóháza, a 20 férőhelyes Fogyatékkal Élők Napközi Otthona, valamint a Támogató Szolgálat színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása, ellenőrzése. A központi jogszabályok, valamint az önkormányzati rendeletek szerint a feladatkörébe tartozó valamennyi önkormányzati feladat magas szintű végzésének megszervezése, koordinálása, biztosítása.

Pályázati feltételek:

 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.4. pontja szerint az intézményvezetői munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség,
  • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek (Kjt.) a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.) 3. § (3) bekezdésében foglaltak alapján legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
  • szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkező pályázónak  – amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól – a nyilatkozata arról, hogy vállalja annak a kinevezést követő 2 éven belüli megszerzését,
  • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
  • 18. életév betöltése,
  • büntetlen előélet.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
 • a képesítést igazoló okirat(ok), illetve a szociális szakvizsgáról szóló oklevél közjegyző által hitelesített másolatát,
 • az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
 • közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a büntetlen előélet igazoló 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
  • a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázati eljárás során a testületi bizottsági üléseken és a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
  • szociális szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén – amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól – vállalja annak a kinevezést követő 2 éven belüli megszerzését,
  • közalkalmazotti és vezetői megbízásával kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn,
  • az álláshely elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
  • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

Az álláshely betölthető: 2013. június 1-jétől.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2013. június 1 - 2018. május 31-ig.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű, a magasabb vezetői megbízás 5 évre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Illetmény és juttatások: a Kjt. illetve a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 31.

A személyügyi központ internetes oldalán történő közzététel napja: 2013. február 10.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése mint munkáltató dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot 1 eredeti példányban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: „Pályázat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye intézményvezetői munkakörére”.

A pályázat elbírálásának határideje: a közgyűlés 2013. május havi soros ülése.

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Cseresnyés Péter polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályának osztályvezetője: Maronicsné dr. Borka Beáta Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2436. Az osztályvezető biztosítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget. Kivétel ez alól az erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a szakmai előkészítő ülésen kell bemutatni.