ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft. Nagykanizsa, Csengery u. 49. ügyvezetői tisztségének betöl
2013-02-18

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

pályázatot hirdet

az önkormányzat kizárólagos  tulajdonában lévő

Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft.

Nagykanizsa, Csengery u. 49.

 ügyvezetői tisztségének betöltésére

Feladat:

A nagykanizsai önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Kft. által a „B” fürdő kapacitású uszoda és strandfürdő (Nagykanizsa, Csengery u. 49.) önálló üzemeltetése. 

A megbízás időtartama, formája, díjazás:

Az ügyvezetőt a Közgyűlés határozott időre, 2013. június 1. naptól kezdődően 2018. május 31. napjáig tartó 5 évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közlésétől számított 4 hónap.

Az ügyvezetői tisztség ellátása a Gt. alapján, a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a Kft. Javadalmazási Szabályzatában foglaltak figyelembevételével - a Közgyűlés állapítja meg.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • főiskolai vagy egyetemi oklevél,
 • legalább 5 év szakmai gyakorlat.

Előnyt jelent:

 • egyetemi vagy főiskolai gépészmérnök, villamosmérnök, építőmérnök, épület gépész üzemmérnök végzettség

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

 • a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó szakmai  koncepciója,
 • szakmai önéletrajz,
 • a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata,
 • a pályázati feltételként előírt 5 év szakmai gyakorlat hivatalos igazolása,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó vezető tisztség gyakorlásának eltiltása, valamint foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy
 • részéről az ügyvezetői tisztség betöltése a Gt. 23. §-a alapján nem kizárt,
 • vele szemben a Gt. 25. §-a alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,
 • a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
 • milyen díjazásra tart igényt,
 • a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e,
 • a pályázat elbírálása során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.

(A pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak nincs helye.  Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a bizottsági meghallgatáson be kell nyújtani.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 29.

A pályázat benyújtásának helye:

A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben lehet benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: "Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft. ügyvezetői pályázata"

A pályázat elbírálásának módja és határideje:

 • A határidőben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghallgatásával véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra.
 • A pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést – a pályázók meghallgatása nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja.
 • A döntést a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával várhatóan a 2013. április havi soros ülésén hozza meg.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatban információt nyújt:

Cseresnyés Péter polgármester (Tel: +36-20-849-2301, E-mail: cseresnyes.peter@nagykanizsa.hu)

A pályázati felhívás közzétételének helye:

Nagykanizsa MJV Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu)

Zalai Hírlap önkormányzati oldala

 

Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap