ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2013-03-12

PÁLYÁZATI ADATLAP PDF

PÁLYÁZATI ADATLAP DOC

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által jóváhagyott
NFM/7587/2 (2012)
TVI-2585/2012/PF/1/01.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2013. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
 
1. A pályázat célja:
 
Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése.
 
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 13 500 E forint.
 
3. A pályázók köre:
 
A pályázaton részt vehetnek:

Azok a működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város közigazgatási területén működtetik és új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.

Működőnek minősül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel,   valamint a nagykanizsai székhely, telephely illetve fióktelep létesítés és a pályázat benyújtása között egy év eltelt.

 

A pályázaton nem vehet részt:

 

a) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;
b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;
c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van.
d) az a vállalkozás, amely az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartozik.
 
4. Pályázati feltételek:     
 
Pályázni olyan munkahelyteremtéssel lehet, amely esetében a pályázó:      

- vállalja, hogy legalább egy új – napi 8 órás - munkahelyet teremt;

- vállalja, hogy nagykanizsai székhelyén, telephelyén illetve fióktelepén a támogatási igény benyújtása előtti éves korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához képest a tervezett létszámfejlesztést a pályázat kedvező elbírálását követő - a legfeljebb 50 főt foglalkoztató pályázó esetén - kettő      hónapon belül, - az 50 főnél többet foglalkoztató pályázó esetén – 1 éven   belül megvalósítja, és azt legalább kettő évig folyamatosan fenntartja;

- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;

- vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (telephelyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma);

- vállalja, hogy – szerződéskötés esetén – a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám ellenőrizhető;

- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;

 5. Pénzügyi feltételek:
 
A pályázható támogatás (vissza nem térítendő) összege a legfeljebb 50 főt foglalkoztató pályázó esetén a vállalkozás által létrehozott minden egyes új teljes munkaidős munkahely után 500.000 forint, azonban az egy vállalkozás részére folyósított támogatás összege egy naptári éven belül nem haladhatja meg az 5 millió forintot.
 
Amennyiben a pályázónál a foglalkoztatottak létszáma meghaladja az 50 főt és az új munkahelyek létesítésének aránya a pályázat benyújtását megelőző 5 év közül a legmagasabb foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva meghaladja a 25 %-ot, a vállalkozásnak nyújtható támogatás összege minden egyes új teljes munkaidős munkahely után 400.000 forint, azonban az egy vállalkozás részére folyósított támogatás összege egy naptári éven belül nem haladhatja meg a 40 millió forintot.
 
Az önkormányzat által nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5, 2006.12.28.) hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.
 
Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen odaítélt támogatás összege - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a 200 000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
 
A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi rendelet – HL L 214/3., 2008.8.9.) vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást.
 
A támogatott köteles a csekély összegű (de minimis) támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig megőrizni és a támogató ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni. A csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
 
Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikke alapján csekély összegű támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
b) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
c) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi esetekben:
1. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
2. amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás;
e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;
f) a 2010/787/EU tanácsi határozat értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások számára nyújtott támogatás;
h) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás.
 
6.    Szerződéskötés
 
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.
 
A pályázat pozitív elbírálása esetén a pályázati feltételeket és a pályázati adatlap adatait tartalmazó támogatási szerződést a polgármester köti a pályázóval, a döntést követő 30 napon belül. A szerződés a projekt adatain túlmenően tartalmazza a pályázati feltételek szerinti ellenőrzési és szankcionálási részleteket is.
 
7.    A támogatás kifizetése:
 
- a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerződések bemutatását követő 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint vette igénybe és a támogatás igénybevételét követő két éven belül a vállalt létszámfejlesztést nem, vagy csökkentett mértékben teljesítette, a támogatás teljes összegét, részteljesítés esetén azzal arányosan a Ptk. 301.§. (1) bekezdése szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni.
 
- utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség lejártát követő 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát nem biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint veszi igénybe, azonban a vállalt létszámfejlesztést nem, vagy csökkentett mértékben teljesítette, a támogatási összeg arányosan csökkentett részére jogosult.
 
 
8.  A pályázat benyújtása
 
A pályázatot 1 példányban – a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályára. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát.
A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2013. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán, az osztályvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www. nagykanizsa.hu honlapról.
 
 
 
Nagykanizsa, 2013-03-01.
                                                                     Cseresnyés Péter
                                                                         polgármester