ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2013-03-12

PÁLYÁZATI ADATLAP PDF

PÁLYÁZATI ADATLAP DOC

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által jóváhagyott
NFM/7585/2 (2012)
TVI-2584/2012/PF/1/01.

 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2013. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.

1. A pályázat célja:

A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását.

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 50 000 E forint.

3. A pályázók köre:

A pályázaton részt vehetnek:

Azok az újonnan létrehozásra kerülő vagy már működő nagykanizsai  székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkormányzattól Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak meg  és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.

A pályázaton nem vehet részt:

a) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;

b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;

c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van.;

d) az a vállalkozás, amely az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartozik. 

4. Pályázati feltételek:

A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:

a.) vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant vásárol,

b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtől számított 4 éven belül legalább 50 MFt értékű beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként bejegyezteti, továbbá

c.) a b.) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a benyújtott pályázatában meghatározott – bővítés esetén bővített – foglalkoztatotti létszámmal kezdi meg, bővítés esetén folytatja működését és a létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek megfelelően, de legkésőbb a b) pont szerinti határidőre a vállalt mértékre fejleszti, továbbá

d.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan vállalt létszámot a beruházás üzembe helyezésétől számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.

A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást  a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő jogerős bejegyzését követően igényelheti.

Az ingatlanvásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás nem vehet részt az önkormányzat által kiírt munkahelyteremtő pályázaton.

A pályázó továbbá:

vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését  helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;

vállalja, hogy – szerződéskötés esetén – a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám megvalósítása ellenőrizhető;

vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;

5.Pénzügyi feltételek:

Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétől és a foglalkoztatottak létszámától függően a vásárolt ingatlan nettó vételárának %-ában – a de minimis támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével – az alábbi táblázat szerint kerül megállapításra:       

Létszám-növekmény (fő)

Beruházási érték (M Ft)

50 – 100

101- 500

501-

5-20

0-20 %

20-35 %

35-50 %

21-50

5-25 %

25-40 %

40-55 %

51-100

10-30 %

30-45 %

45-60 %

101-

15-40 %

40-55 %

55-70 %

Az önkormányzat által nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5, 2006.12.28.) hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen odaítélt támogatás összege - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a 200 000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott  pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.

A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi rendelet – HL L 214/3., 2008.8.9.) vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást.

A támogatott köteles a csekély összegű (de minimis) támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig megőrizni és a támogató ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni. A csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikke alapján csekély összegű támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:

a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

b) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

c) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi esetekben:

1. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

2. amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás;

e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;

f) a 2010/787/EU tanácsi határozat értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások számára nyújtott támogatás;

h) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás.

6. Szerződéskötés

A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles  a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.

A támogatás odaítélését követően az önkormányzat a vállalkozással az elbírálást követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, amelyben a támogatott hozzájárul, hogy a megállapított támogatási összeg erejéig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a vásárolt ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.

7. A támogatás kifizetése:

A támogatási összeg kifizetése a jelzálogjog bejegyzést tanúsító jogerős ingatlan-nyilvántartási határozat önkormányzat általi kézhezvételét követő 30 napon belül történik.  A jelzálogjog törléséről az önkormányzat a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követően intézkedik.

8. A támogatási szerződés megsértésének szankciói:

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás:

a)    a beruházást a meghatározott határidőig nem valósítja meg;

b)    a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem tartja fenn;

c)    a továbbfoglalkoztatási kötelezettség megvalósulásához kapcsolódó elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;

d)    az önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza.

Az a)-b) pontban meghatározott esetben a vállalkozás a támogatást a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti kamattal növelt összegben arányosan, a c)-d) esetben teljes összegben köteles visszafizetni. Az arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási szerződésben kell meghatározni.

9. A pályázat benyújtása

A pályázatot 1 példányban – a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal  Adóügyi Osztályára. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát.

A pályázatok  benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2013. november 30. A pályázati  adatlap és a szükséges mellékletek listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán, az osztályvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www. nagykanizsa.hu honlapról.

 

Nagykanizsa, 2013-03-01.

                                                                     Cseresnyés Péter

                                                                         polgármester