ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2013-06-11

Letölthető felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A KANIZSA USZODA Szolgáltató Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 49.) kétfordulós pályázati eljárás (1. forduló: nyilvános pályázat, 2. forduló: nyílt versenytárgyalás)  keretében meghirdeti a Nagykanizsa, Csengery u. 49. szám alatti uszodában a strandfürdő és a fedett fürdő területén található vendéglátó egységek (két büfé) bérleti jogát együttes üzemeltetésre.

 

A./ A PÁLYÁZAT TÁRGYA; A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI: 

1./ A bérlemények:

a) A fedett fürdő területén lévő bérlemény 12,8 m2 alapterületű büfé és 12,6 m2  büfé- és raktár helyiségből összesen 25,4 m2 valamint az uszoda előcsarnokában lévő vendégek által használt, megközelítően 25 m2 fogyasztói térből. Az egység önálló elektromos főmérővel (gysz.: 50823377, 2x10A, 1X16A villamos teljesítménnyel) rendelkezik. Az egység

- fűtésdíja átalány költségű: 6.000 Ft/hó (a fogyasztás önállóan nem mérhető);

- víz- és csatorna díja szintén átalányköltségű (4m3/hó, ebből 2m3/hó a hideg víz; 2m3/hó a melegvíz)  a szolgáltató aktuális díjszabásának megfelelően (a fogyasztás önállóan nem mérhető).

Áru feltöltés önálló bejáratról lehetséges.

b) A strandfürdő területén lévő büfé, a sétakert felől elhelyezkedő igazgatási- öltöző épület D-i végén található.

A bérlemény összesen 51,7 m2 alapterületű, amelyet 6,5 m2 konyha, 18,4 m2  kiszolgáló rész, 5 m2 mosogató tér, 5 m2 előkészítőrész, 1,5 m2 WC, 1 m2 és 2,3 m2 közlekedő és 12 m2 raktárhelyiség alkot. A strandfürdő büféhez kapcsolódó fogyasztási tér 100 m2 alapterületű.

Az egység önálló elektromos főmérővel (gysz.: 50823379, 3x25A villamos teljesítménnyel) rendelkezik; víz- és csatorna saját vízóráról mért (gysz.:ZR94209528). Az egység a szezonális üzemeltetés miatt fűtéssel nem rendelkezik.

Áru feltöltés önálló bejáratról lehetséges.

c) A bérlő a szerződéskötéstől számított tíz napon belül köteles a 2 db villany- és 1 db vízmérő óra átíratásáról gondoskodni a vagyonrendeletben foglaltak szerint.

d) A bérleményekben található, a Kft. tulajdonát képező berendezések, eszközök és egyéb vagyontárgyak leltár szerint -a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg- kerülnek a bérlő birtokába, ezen vagyonelemek megtekinthetőek a Kft. székhelyén. A vagyonleltár a jelen pályázati felhívás 1. sz. mellékletét képezi.

2./ A bérlemények nyitva tartásának szabályai:

A bérlemények nyitva tartási ideje a mindenkori uszoda és strand nyitva tartási idejéhez igazodik.

Elvárás, hogy az uszoda és a strand nyitvatartási ideje alatt legalább az egyik létesítménynek kötelezően nyitva kell tartania. A strand nyitva tartási időszakában mindkettő létesítmény egyidejűleg is üzemeltethető.

Az uszoda és/vagy a strand területén annak általános nyitva tartási idején kívül - rendezvény szervezése esetén - a bérlemény(ek) a rendezvények idején is nyitva tarthatnak.

3./ A Vendéglátás, vendég-fogadás szabályai:

a.) kizárólag a fedett uszoda vendégei részére, és/vagy

b.) a strandfürdő vendégei részére

4./ A bérleti jogviszony időtartama; a megszüntetés szabályai: 

a.)A bérleti jogviszony időtartama: 5 év határozott idő.

 

b.)A lakások és helyiségek bérletéről szóló törvény rendelkezéseitől kifejezetten eltérően a felek a határozott idejű bérleti jogviszony rendes felmondással történő megszüntetésének lehetőségét biztosítják; akként, hogy bármelyik fél írásban, indokolás nélkül a tárgyév szeptember 30. napjáig szabályszerűen közölt felmondással a tárgyév december 31. napjára - a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal- felmondhatja a bérleti szerződést.

c.) A bérleti jogviszonyt- súlyos szerződésszegés következtében – bérbeadó az alábbi esetekben mondhatja fel azonnali hatállyal:

- jelen pályázati kiírástól eltérő hasznosítás,

- bérleti díj nem fizetése,

- a fedett és/vagy strandfürdő szolgáltatását igénybe nem vevő vendégek átengedése a fedett és/vagy strandfürdő területére.

d.) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései alapján, a bérleti jogviszony kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondható, ha a bérlő a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.

e.) Megszűnik a bérleti jogviszony, ha a pályázati felhívást közzétevő – ugyancsak bérlői jogállásban lévő – Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság bérleti jogviszonya megszűnik a tulajdonosi jogokat  gyakorló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

5./ Az üzemeltetés egyéb feltételei:

a.) A bérlő az ingatlanrészt további bérletbe nem adhatja ki, gazdasági társaságba apportként nem viheti be, nem terhelheti meg, tilos jelen szerződésben nem foglalt további célú hasznosítása is.

b.) A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó az ingatlant megtekintett állapotban adja át, azon semminemű felújítási és karbantartási munka elvégzését nem vállalja.

c.) A Bérlő tudomásul veszi, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának előzetes jóváhagyása, erre vonatkozó külön megállapodás nélkül Bérlő nem jogosult értékteremtő beruházások végzésére, erre vonatkozóan esetleges megtérítési és helytállási kötelezettségét a tulajdonosi jogokat gyakorló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárja.

d.) A bérlemény üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése a Bérlő feladata, amelyben a Bérbeadó együttműködik vele.

e.)A bérlemény használata során a Bérlő köteles a vonatkozó munka-, tűzvédelmi és vagyonbiztonsági illetve környezetvédelmi jogszabályi előírásokat betartani és betartását ellenőrizni.

f.)Az épület biztosítása a Bérbeadó kötelessége, míg a bérleményben lévő a Bérlő tulajdonát képező tárgyak vagyonbiztosítása, valamint a felelősségbiztosítás a Bérlő feladata.

g.)A Bérlő a bérlemény üzemeltetésének – Bérbeadó hozzájárulásával történő -  szüneteltetése esetén is köteles bérleti díjat fizetni és a költségeket viselni.

h.) az üzemeltetés közüzemi költségeinek viselésének szabályai:

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2010. (XI.04.) rendelete alapján (éves indexálással)

- a fűtés átalányáron fizetendő

- víz- csatorna átalányáron fizetendő a fedettfürdőben lévő büfé vonatkozásában, a strand területén lévő büfé vonatkozásában önállóan mért, közvetlenül a vízszolgáltatóval való vételezéssel és fizetéssel a meglévő mérőn keresztül;

- elektromos energia közvetlen az áramszolgáltatóval való vételezéssel és fizetéssel a meglévő főmérőn keresztül a nyitvatartáshoz igazodó teljesítményváltoztatáshoz a bérbeadó előzetes engedélye szükséges.

6./ A Bérleti díj fizetés szabályai:

a.)   június, július, augusztus hónapban az éves bérleti díj 1/3-át három egyenlő      részletben,

 b.) január - május és szeptember – december időszakban  az éves bérleti díj 2/3-át kilenc egyenlő    részletben kell megfizetni.

c.)A bérlő a bérleti szerződés megkötésekor  óvadékként köteles a bérbeadó részére megfizetni az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2010. (XI.04.) rendeletében foglaltaknak megfelelően 3 havi bérleti díjnak megfelelő összeget, amelynek kamatmentes visszafizetésére a bérleti jogviszony megszűnésekor kerül sor, vagy az utolsó 3 havi bérleti díjba számítható be.

7./ A pályázat benyújtásának jogi feltételei:

Pályázatra jogosultak köre: természetes személyek, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 1. pontja szerint átláthatónak minősülő szervezetek.

Pályázatot kiíró kijelenti, hogy a bérbeadásra felkínált helységek per-, teher-, és igénymentesek.

- pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy: 

a / a pályázó a  pályázati felhívás feltételeit maradéktalanul elfogadja,

b/ az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállaló jognyilatkozatot;

c/ csatolandó igazolások: 

-          arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása,

-          Nagykanizsa Megyei Jogú Város felé sem helyi adó-, sem pedig egyéb tartozása nem áll fenn,

-          nem áll csőd, végelszámolási, felszámolási eljárás alatt – ez kizáró ok

-          hogy pályázónak nincs tartozása a kiíró szerv és a NAV felé.

 

d/gazdasági társaságok képviselői egy hónapnál nemrégebbi cégkivonatot és aláírási címpéldányt, természetes személyek érvényes személyi igazolvány hiteles másolatát kötelesek csatolni;

e/ A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomással bír arról, hogy a pályáztatás tárgyát képező két bérlemény együttesen megállapított legalacsonyabb bérleti díja: 1.500.000,-Ft+ÁFA/év.

f./ nem természetes személy pályázó nyilatkozata arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

 

B./ A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK ÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK  RÉSZLETES SZABÁLYAI:

1./  A pályázati biztosíték:

A pályázat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetéséről szóló igazolásnak a pályázati anyaghoz történő csatolása. 

Az ajánlati biztosíték 3 havi minimum bérleti díjnak megfelelő összeg: nettó 375.000 Ft, azaz háromszázhetvenötezer forint.

A pályázónak az ajánlati biztosítékot a OTP Banknál vezetett 117-49015-21002430 számú bankszámlára kell befizetnie.

Az ajánlati biztosíték eredményes pályázat esetén az óvadékba vagy a bérleti díjba beszámít. A nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásától számított 15, egyéb esetben a pályázat visszavonásától, az ajánlatok érvénytelenségének és/vagy az ajánlatok eredménytelenségének megállapításától számított 15 napon belül kamatmentesen visszajár.

A befizetés igazolása a pályázat mellékletét kell képeznie.

2./ A pályázat benyújtása:

A pályázatokat „BÜFÉ ÜZEMELTETÉS” jeligére zárt borítékban a KANIZSA USZODA Szolgáltató Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság címére: 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 49. kell postai úton, vagy személyesen benyújtani.

A pályázatok benyújtási határideje: 2013. június 27. napján 9.00 óra

A pályázatok bontásának időpontja: 2013. június 27. napján 9.30 óra

A pályázat bontásának helye: KANIZSA USZODA Kft. 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 49.  szám alatt, az uszoda Sétakert felőli iroda épületében.

A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre beérkezik. A pályázati anyag átvevője a bontási időpont borítékra történő rávezetésével rögzíti, hogy az a hivatalosan közzétett bontási időpont előtt fel nem bontható.  Az ajánlatok felbontásánál az ajánlattevők, valamint az általuk delegált személyek lehetnek jelen.

3./ Érvénytelen pályázat:

Az ajánlatok bontását követően megállapításra kerül, hogy mely ajánlatok érvényesek és melyek érvénytelenek. A versenytárgyaláson csak az az ajánlattevő vehet részt, akinek ajánlatát az ajánlattevő nem minősítette érvénytelennek.

Érvénytelen az ajánlat, ha:

a.)      az ajánlatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,

b.)      a bánatpénzt az ajánlattevő nem bocsátotta a kiíró rendelkezésére, vagy annak befizetését nem igazolta,

c.)      az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírás alaki és tartalmi feltételeinek, (üzemeltetési, jogi feltételeknek)

d.)     a pályázati felhívásban megadott induló árnál alacsonyabb összegű ajánlati árat tartalmaz,

e.)      az ajánlati felhívásban meghatározott mellékleteket nem tartalmazza.

f.)       olyan ajánlattevő nyújtotta be, amelyik nem jogosult részt venni a pályázaton.

4./ A pályázat elbírálása:

Az érvényes ajánlatot tevő(k) részvételével versenytárgyalásra (licitre) kerül sor.

A licit helye és ideje: 2013. június 28. napján 9.00 órakor a KANIZSA USZODA Kft. 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 49.  szám alatt, az uszoda Sétakert felőli iroda épületében.

A licit helyéről és idejéről az ajánlattevők külön értesítést nem kapnak.

Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot benyújtó pályázókkal együttesen tárgyal és licitet tart.

A versenytárgyalás előkészítését és lebonyolítását a megkötésre kerülő szerződés összeállítását a Csetneki Ügyvédi Iroda / 8800 Nagykanizsa, Sugár út 42./ végzi.

A versenytárgyalásra vonatkozó előírásokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010. (XI. 04.) rendeletének (vagyonrendelet) I. sz. melléklete tartalmazza.

A versenytárgyaláson részt vevők köre:

- a KANIZSA USZODA Kft. ügyvezetője;

- a Felügyelőbizottság elnöke;

- a Csetneki Ügyvédi Iroda képviselője;

- a jegyzőkönyvvezető;

- a versenytárgyalásra meghívott, érvényes pályázatot benyújtott ajánlattevők

A pályázat kiírásában és a pályázat elbírálásában részt vevő személy a vele szemben fennálló kizárási okot köteles haladéktalanul bejelenteni a jogi képviseletet ellátó ügyvédnek. Az elfogultságot a pályázó is bejelentheti.

A licitálás kézfelemeléssel történik.

A licitösszeg 5000,-Ft+ÁFA/év összeggel emelkedik. A versenytárgyalás vezetője minden egyes újabb ajánlatnál az ajánlattevő sorszáma alapján közli, illetve szóban rögzíti, hogy ki tartja a kikiáltási árat, illetve ki emelte a licitárat.

A versenytárgyalás addig folytatódik, amíg az ajánlati árat egy licitáló tartja csak.

Ha nincs több ajánlat, a felajánlott legmagasabb bérleti díjat ajánlóval köt a kiíró bérleti szerződést.

Ha a versenytárgyalás során megtett ajánlatok összege megegyezik és új ajánlatot egyik ajánlattevő sem tesz, a tárgyalást levezető személy a nyertes ajánlattevőt sorsolással állapítja meg.

A licitről a helyszínen jegyzőkönyv készül; melyben rögzül minden lényeges feltétel; momentum; esemény; a jelenlevők által aláírt módon.

A kapott érvényes ajánlatokat az ajánlatkérő a helyszínen elbírálja. A legmagasabb összegű bérleti díjat megajánló pályázót hirdeti ki nyertesnek.

A pályázat eredményhirdetése a pályázati tárgyalás befejezésével egyidejűleg történik.

A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot és a versenytárgyalást a licitre kiterjedően indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az ajánlattevők az ajánlatukhoz az elbírálástól számított 30 napig kötve vannak. A győztes pályázó az eredményhirdetéstől számított 5 napon belül köteles megkötni a bérleti és üzemeltetési szerződést. A szerződést kiíró nevében eljáró ügyvéd készíti el.

A befizetett ajánlati biztosíték (bánatpénz) a bérleti díj összegébe vagy a fizetendő óvadékba kerül beszámításra. Amennyiben a pályázat nyertese valamely okból eláll az üzemeltetési szándékától az ajánlati kötöttség ideje alatt, azaz nem köti meg a bérleti és üzemeltetési szerződést a fenti határidőn belül, az ajánlati biztosítékot elveszti és a pályázat második helyezettje léphet a helyébe.

C./ A PÁLYÁZATI ANYAG ÁTVÉTELE, KÖZZÉTEL:

A részletes pályázati anyag átvehető: KANIZSA USZODA Kft. 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 49. szám alatti székhelyén, munkanapokon 9.00 – 14. 00 óra között .

Jelen pályázati kiírás meghirdetése: Polgármesteri  Hivatal hirdetőtáblája, Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja (www.nagykanizsa.hu) és az Uszoda honlapja (www.kanizsauszoda.hu); Zalai Hírlapban kivonatosan. A teljes körű dokumentáció a Kft. székhelyén vehető át.

A pályázat tárgyát képező bérlemény műszaki dokumentációja és tárgyi eszközeiről készített leltár a Kft. székhelyén és a fenti időpontban megtekinthető.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa és a pályázati határidő előtt azt indokolás nélkül visszavonhatja.

 

Nagykanizsa, 2013. június 10.

 

                                                                                              Horváth Vencel

                                                                                                  ügyvezető

Meghirdetésre került: