ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Aljegyző munkakör betöltésére
2013-07-15

Fő feladatok:

A vonatkozó jogszabályokban (különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre vonatkozó törvény (Kttv.) szabályozására), valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatában az aljegyző feladat-, és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, a jegyző helyettesítése.

A munkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

A kinevezés teljes munkaidőben, határozatlan időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével.

A munkakör a pályázat elbírálását követően tölthető be.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az  OKV elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstől számított egy éven belül azt megszerzi),
 • legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:

 • a pályázó aláírt önéletrajza (www.nagykanizsa.hu / E-ügyintézés / Letölthető nyomtatványok / Titkárság mappában található Önéletrajz minta szerint) a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával,
 • a pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó szakmai és vezetői elképzelései,
 • három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt  kérelmezte),
 • a feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést, jogi vagy közigazgatási szakvizsgát illetve a mentesítést tanúsító okiratok másolata (szakvizsga hiányában a megszerzésére vonatkozó nyilatkozat),
 • a kétévi közigazgatási gyakorlat (Kttv.6.§ 16. pont) hitelt érdemlő igazolása,
 • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható,
 • a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
 • hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a  pályázati eljárással  összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. 

Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vonatkozó szabályozása, a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és a hivatali Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.

A pályázatokat Cseresnyés Péter polgármesternek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani zárt borítékban, „Aljegyzői pályázat” felirattal.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. augusztus 30.

 

A pályázatok elbírálására a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül kerül sor.

A polgármester a kinevezésről a jegyző javaslatára dönt.

A pályáztató a pályázókat írásban értesíti a döntésről.

A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás személyesen vagy telefonon Cseresnyés Péter polgármestertől (06-20-849-2301) vagy dr. Gyergyák Krisztina jegyzőtől (06-20-849-2307) kérhető.

A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási Intézet (www.nki.gov.hu) Közszolgálati állásportálján és a www.nagykanizsa.hu honlapon.