ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet
2013-09-30

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
pályázatot hirdet
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló
 
NAGYKANIZSA – NETTA – PANNONIA Hulladéklerakót Üzemeltető Kft.
(székhelye: Nagykanizsai Regionális Hulladéklerakó, nagykanizsai 01003 hrsz.)
ügyvezetői tisztségének betöltésére
 
 
 
Feladat: A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a Kft. alapító okiratában az ügyvezetői tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
 
A megbízás időtartama, formája, díjazás:
Az ügyvezetőt a Közgyűlés javaslatára a Kft. taggyűlése határozott időre, 2014. január 1. naptól kezdődően 2018. december 31. napjáig tartó 5 évre választja meg,azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közléstől számított 4 hónap.
Az ügyvezetői feladatok ellátása a Gt. alapján, a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást – a Kft. Javadalmazási Szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével – a Közgyűlés javaslatára a Kft. taggyűlése állapítja meg.
 
Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • egyetemi vagy főiskolai végzettség,
 • felsőfokú műszaki vagy természettudományi végzettség (amennyiben az egyetemi, vagy főiskolai végzettség nem műszaki vagy természettudományi jellegű)
 
Előnyt jelent:
 • egyetemi vagy főiskolai környezetvédelmi végzettség
 • vezetői gyakorlat
 
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
§ a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó szakmai koncepciója,
§ a pályázó aláírt szakmai önéletrajza,
§   a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
§   vezetői gyakorlat esetén, annak hitelt érdemlő igazolása,
§   három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
§   a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • vele szemben a Gt. 23. és 25. §-aiban meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn,
 • a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
 • más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás után részesül-e javadalmazásban,
 • milyen díjazásra tart igényt,
 • hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez,
 • a pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e,
 • a pályázat elbírálása során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri–e zárt ülés tartását.
 
A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.
Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson be kell nyújtani.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 8.
 
A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „NAGYKANIZSA – NETTA – PANNONIA Kft. ügyvezetői pályázat”.
 
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
§ A határidőben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghallgatásával véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra.
§ A pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést – a pályázók meghallgatása nélkül az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja.
§ A Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával várhatóan a 2013. november havi soros ülésén dönt a taggyűlésen képviselt javaslatról.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
 
A pályázattal kapcsolatos információ:
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás személyesen vagy telefonon (Tel.: 06-20-849-2301).Cseresnyés Péter polgármestertől kérhető
 
A pályázati felhívás közzétételének helye:
§ Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu)
§ Zalai Hírlap önkormányzati oldala
§ Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap