ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet
2013-09-30

 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
pályázatot hirdet
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló
 
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
(székhelye: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.)
 
vezérigazgatói tisztségének betöltésére
 
 
 
Feladat:
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a Zrt. alapító okiratában az igazgatóság jogkörét gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
 
A megbízás időtartama, formája, díjazás:
A vezérigazgatót a Közgyűlés határozott időre, 2014. január 1. naptól kezdődően 2018. december 31. napjáig tartó 5 évre választja meg,azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közléstől számított 4 hónap.
A vezérigazgatói feladatok ellátása a Gt. alapján, a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást – a Zrt. Javadalmazási Szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével – a Közgyűlés állapítja meg.
 
Pályázati feltételek:
§ magyar állampolgárság,
§ cselekvőképesség,
§ büntetlen előélet,
§ egyetemi vagy főiskolai végzettség,
§ vezetői gyakorlat,
§ az alábbi területek valamelyikén eltöltött gyakorlat:
vagyonkezelési, műszaki, beruházási, pénzügyi, gazdasági területek.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
§ a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó szakmai koncepciója,
§ a pályázó aláírt szakmai önéletrajza,
§   a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
§   a pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
§   három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
§   a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
  • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
  • vele szemben a Gt. 23. és 25. §-aiban meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn,
  • a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
  • más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás után részesül-e javadalmazásban,
  • milyen díjazásra tart igényt,
  • hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez,
  • a pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e,
  • a pályázat elbírálása során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri–e zárt ülés tartását.
 
A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.
Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson be kell nyújtani.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 8.
 
A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatói pályázat”.
 
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
§ A határidőben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghallgatásával véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra.
§ A pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést – a pályázók meghallgatása nélkül az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja.
§ A döntést a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával várhatóan a 2013. november havi soros ülésén hozza meg.
A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
 
A pályázattal kapcsolatos információ:
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás személyesen vagy telefonon (Tel.: 06-20-849-2301) Cseresnyés Péter polgármestertől kérhető.
 
A pályázati felhívás közzétételének helye:
§ Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu)
§ Zalai Hírlap önkormányzati oldala
§ Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap