ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2014-03-03

Letölthető pályázati adatlap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2014. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
 
1. A pályázat célja:
 
A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását.
 
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 20 000 E forint.
 
3. A pályázók köre:
 
A pályázaton részt vehetnek:
  • azok az újonnan létrehozásra kerülő vagy már működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkormányzattól Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
  • azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.
 
      A pályázaton nem vehet részt:

a)    az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;

b)    az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;

c)    az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van.

4. Pályázati feltételek:
A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:

a.)   vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant vásárol,

b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtől számított 4 éven belül legalább 50 MFt értékű beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként bejegyezteti, továbbá

c.) a b.) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a benyújtott pályázatában meghatározott – bővítés esetén bővített – foglalkoztatotti létszámmal kezdi meg, bővítés esetén folytatja működését és a létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek megfelelően, de legkésőbb a b) pont szerinti határidőre a vállalt mértékre fejleszti, továbbá

d.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan vállalt létszámot a beruházás üzembe helyezésétől számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.

 
A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő jogerős bejegyzését követően igényelheti.
Az ingatlanvásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás nem vehet részt az önkormányzat által kiírt munkahelyteremtő pályázaton.
 
A pályázó továbbá:
  • vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;
  •  vállalja, hogy – szerződéskötés esetén – a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám megvalósítása ellenőrizhető;
  • vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;
 
5.     Pénzügyi feltételek:
 
Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétől és a foglalkoztatottak létszámától függően a vásárolt ingatlan nettó vételárának %-ában – a de minimis támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével – az alábbi táblázat szerint kerül megállapításra:
           
Létszám-növekmény (fő)
Beruházási érték (M Ft)
50 – 100
101- 500
501-
5-20
0-20 %
20-35 %
35-50 %
21-50
5-25 %
25-40 %
40-55 %
51-100
10-30 %
30-45 %
45-60 %
101-
15-40 %
40-55 %
55-70 %
 
Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott ingatlanvásárlási támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.
 
Csekély összegű (de minimis) támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o) (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet) alapján nyújtható.
 
A csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.
 
A csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozat szerinti, továbbá az e rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának együttes összege nem haladhatja meg a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletben meghatározott felső határt.
 
A csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az e rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.
 
A közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás részére nyújtott csekély összegű támogatás teherszállító jármű vásárlására nem vehető igénybe.
 
A csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás a rendelet 5. cikke szerint halmozható más állami támogatásokkal. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi rendelet – HL L 214., 2008.8.9., 3. o.) vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget.
 
A támogatást nyújtónak és a kedvezményezettnek a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
 
 
6.    Szerződéskötés
 
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.
 
A támogatás odaítélését követően az önkormányzat a vállalkozással az elbírálást követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, amelyben a támogatott hozzájárul, hogy a megállapított támogatási összeg erejéig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a vásárolt ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
 
7. A támogatás kifizetése:
 
A támogatási összeg kifizetése a jelzálogjogbejegyzést tanúsító jogerős ingatlan-nyilvántartási határozat önkormányzat általi kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A jelzálogjog törléséről az önkormányzat a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követően intézkedik.
 
8. A támogatási szerződés megsértésének szankciói:
 
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás:
a)    a beruházást a meghatározott határidőig nem valósítja meg;
b)    a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem tartja fenn;
c)    a továbbfoglalkoztatási kötelezettség megvalósulásához kapcsolódó elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;
d)    az önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza.
 
 Az a)-b) pontban meghatározott esetben a vállalkozás a támogatást a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti kamattal növelt összegben arányosan, a c)-d) esetben teljes összegben köteles visszafizetni. Az arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási szerződésben kell meghatározni.
 
9. A pályázat benyújtása
 
A pályázatot 1 példányban – a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát.
A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2014. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www. nagykanizsa.hu honlapról.
 
 
 
Nagykanizsa, 2014-02-17.
                                                                     Cseresnyés Péter
                                                                         polgármester