ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2014-04-22

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki a falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti önkormányzatit támogatás elnyerésére.
 
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2014. évben 100 000 Ft.
 
Pályázati kiírás és pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport irodáján ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt. 15.), vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.
 
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása.
 
 
Nagykanizsa, 2014. április 18.
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                       Gyalókai Zoltán s.k.
                                                                                                                VÜB elnök           
 

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S
 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki a falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önk. rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2014. évben 100 000 Ft.
 
1.    A pályázat célja:
A városképet elcsúfító, zavaró falfirkák eltüntetésének ösztönzése.
 
2. A pályázat benyújtásának feltételei:
A támogatásra pályázhat minden Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén fekvő, nem műemléki védelem alatt álló ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, társasház lakóközössége nevében a közös képviselő; kivéve, ha az maga az önkormányzat, illetve az önkormányzat költségvetési szerve, gazdasági társasága. Fenti korlátozás az önkormányzati résztulajdonnal rendelkező társasházakat nem érinti.
 
3. A pályázható támogatás mértéke:
A pályázható támogatás összege társasházanként az utólag számlával igazolt falfirka eltüntetési költségek 40%-a, de maximum 50.000 Ft, egyéb ingatlanonként az utólag számlával igazolt falfirka eltüntetési költségek 40 %-a, de maximum 20.000 Ft.
Az önkormányzati támogatás ingatlanonként évente egy alkalommal vehető igénybe.
 
4. A pályázat lebonyolításának határidői:
A pályázat benyújtásának határideje 2014. augusztus 10.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság a 2014. augusztus 10-ig beérkezett pályázatokat 2014. szeptember 30-ig bírálja el.
 
5. A pályázati támogatás igénybevételének feltételei:
Az elnyert támogatás csak a támogatási szerződés aláírását követően elvégzett munkák finanszírozására használható fel. A támogatott munkákat a támogatási szerződés aláírásától számított 60 napon belül el kell végezni.
A megítélt támogatás kifizetésének feltételei:
·         a pályázatban megadott falfelület méreteire vonatkozó falfirka eltüntetési munkálatok elvégzésének igazolása eredeti számlával;
·         a megtisztított vagy lefestett falfelületről készített fotó benyújtása.
A pályázó, illetve a támogatott köteles az önkormányzat megbízottjaival együttműködni, részükre a szükséges felvilágosítást megadni. Ennek keretében köteles az önkormányzat részére biztosítani:
a.      a pályázat adatainak ellenőrzését, a helyszín megtekintését,
b.      a kivitelezés folyamatának mindenkori ellenőrizhetőségét,
c.      minden olyan okiratba történő betekintést, mely a támogatási szerződés teljesítését érintheti.
 
6. A támogatási összeg kihelyezésének módja:
A támogatás folyósítása az elvégzett munkák ellenőrzését követő 45 napon belül történik.
 
7. Az elbírálás módja:
A pályázatokat a bizottság a következő esetekben elutasítja:
·         a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban rögzített feltételeknek;
·         a bizottság megítélése szerint - a pályázatban megadott - a tervezett helyreállítás során lefestendő vagy megtisztítandó falfelület mérete irreálisan nagyobb a falfirka méretéhez képest;
·         a falfirka eltüntetését célzó technológia, illetve alkalmazandó színezék városképi szempontból nem megfelelő;
·         amennyiben az ingatlan a káresemény megtérítésre vonatkozó biztosítással rendelkezik és a tulajdonos, vagy társasház esetén a közös képviselő nem tudja igazolni, hogy a biztosító anyagilag nem állt helyt.
 
8. A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:
a)    a falfirkát tartalmazó falfelületről készült fénykép (elektronikus vagy hagyományos);
b)    a helyreállításra készített előzetes költségvetés;
c)    a helyi egyedi védettség alatt álló ingatlanok esetén a városi főépítész előzetes állásfoglalása;
d)    az ingatlanra kötött biztosítási kötvény másolata, vagy az ingatlan tulajdonosának, társasház esetében a közös képviselő nyilatkozata, mely szerint az ingatlan biztosítással nem rendelkezik;
e)    amennyiben az ingatlan biztosítással rendelkezik a biztosító nyilatkozata, miszerint az ingatlan biztosítása alapján a falfirkával okozott káresemény megtérítésére nincs lehetőség.
f)     A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása.
 
9. Egyéb tudnivalók:
 
A pályázati adatlap letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.
 
A pályázatokat postai útonlehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt. 15.). Kizárólag zárt borítékban beküldött, vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A borítékon fel kell tüntetni:
 
„Falfirkák eltüntetésének támogatása pályázat, 2014.”
 
Nagykanizsa, 2014. április 18.
 
 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága

PÁLYÁZATI ADATLAP
 
Falfirkák eltüntetésének önkormányzati támogatására irányuló pályázat elkészítéséhez
 
 
1.      A pályázó neve: …………………………….., jogosultsága[1]: ………………………...
2.      A pályázó lakcíme és telefonszáma: …………………………………………………..
3.      A pályázó számlavezető bankjának neve, számlaszáma: …………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
4.      A pályázat tárgyát képező ingatlan adatai:[2] ……………………………..…………… ………………………………………………………………………………………………
5.      Az eltüntetendő falfirka méretei:[3] ……………………………………………………….
6.      A tervezett helyreállítással érintett falfelület méretei:[4] ……………………………….
7.      A helyreállítás költségei: …………………………………………………………..… Ft
8.      A falfirka eltüntetésére alkalmazni kívánt technológia leírása:[5]
………………………………………………………………………………………………
9.      Az épület színezésének bemutatása:[6] …………………………………………………
10.   A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek
a)    a falfirkát tartalmazó falfelületről készült fénykép (elektronikus vagy hagyományos);
b)    a helyreállításra készített előzetes költségvetés;
c)    helyi egyedi védettség alatt álló ingatlanok esetén a városi főépítész előzetes állásfoglalása;
d)    az ingatlanra kötött biztosítási kötvény másolata, vagy az ingatlan tulajdonosának, társasház esetében a közös képviselő nyilatkozata, mely szerint az ingatlan biztosítással nem rendelkezik;
e)    amennyiben az ingatlan biztosítással rendelkezik, a biztosító nyilatkozata, miszerint az ingatlan biztosítása alapján a falfirkával okozott káresemény megtérítésére nincs lehetőség.
 
………………….. 2014 ………….. hó ….. nap
                                                                                               ……………………………
                                                                                                    a pályázó aláírása
 


[1] A támogatásra pályázhat valamennyi - a rendelet hatálya alá tartozó – ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, társasház lakóközössége nevében a közös képviselő, kivéve, ha az maga az önkormányzat, illetve az önkormányzat költségvetési szerve, gazdasági társasága. Ez a korlátozás az önkormányzati résztulajdonnal rendelkező társasházakat nem érinti.
[2] megnevezés, településrész, utca, házszám, helyrajzi szám
[3] szélesség és magasság m-ben megadva
[4] szélesség és magasság m-ben megadva
[5] pl. újravakolás, lefestés, festés esetén a választott festékanyag megnevezése
[6] amennyiben nem a falfelület eredeti színe, úgy színkártya szerinti megnevezés vagy színminta megadása