ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2015-03-02

 

Letölthető jelentkezési lap
Kommunikáció programalap
Pályázati útmutató
Pénzügyi elszámolás részletes szabályai
Szakmai beszámoló
Számla és bérösszesítők
Szerződés tervezet

     

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a „Ligetváros szociális célú rehabilitációja”- NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0002 szociális városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására
 
 
1.    A pályázat célja
 
A pályázat célja olyan pályázói körök bevonása a pályázati rendszerbe, amelyek a standard pályázati eljárások keretében nem, vagy csak nem hatékonyan lennének képesek támogatási forrásokhoz jutni olyan térítésmentes, a helyi közösség bevonását célzó kisebb közösségi programok (kulturális rendezvények, sportesemények, stb.) megvalósítására, amelyek erősítik a helyi társadalom kohézióját.
A város-rehabilitációs program esetén további cél, hogy a pályázatban meghatározott „soft” tevékenységek sikeresen, a helyi adottságok ismeretében, a helyi célcsoport igényeinek megfelelően, a helyi lakosságot mobilizálva valósuljanak meg. Ennek érdekében a közvetett eljárásrend a helyi civil és egyéb társadalmi szervezetek kerüljenek bevonásra.
 
2.    A pályázók köre
 
Nonprofit jelleggel működő szervezetek, akik a település lakosságával kapcsolatban vannak (a településen bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak).
Az alábbi szervezetek pályázhatnak:
 • Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a város-rehabilitációs projektben;
 • Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a város-rehabilitációs projektben;
 • Nonprofit jelleggel működő, közszolgáltatást megvalósító intézmények, amelyek a településen az érintett célcsoport lakosságával közvetlen, napi kapcsolatban vannak;
 • Társasházak, lakásszövetkezetek;
 • Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a város-rehabilitációs projektben.
 
Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek.
 
 
3.    Támogatható tevékenységek
 
Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz programok, rendezvények, konferenciák, szemléletformáló képzések, tájékoztatók, és ezek sorozatai:
 • az érintett lakosság bevonását célzó akciók;
 • közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.);
 • munka-erőpiaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok;
 • helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók;
 • integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása;
 • alternatív szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása;
 • bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok.
Elszámolható költségek: kizárólag a mini-projekt sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó fogyó- és forgóeszközök, helyszín- és eszközbérlések valamint szolgáltatások számolhatók el.
A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2015. április 13., záró időpontja legkésőbb: 2015. május 17. A projekt megvalósításának időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap.
 
A rendelkezésre álló keret: 17.235.744 Ft.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100%
Támogatás összege: minimum 1 000 000 Ft, maximum 1 500 000 Ft.
 
A pályázat benyújtásának határideje:
 
2015. FeBRUÁR 27. naptól folyamatosan, a keretösszeg kimerüléséig.
 
 
 
4.    Pályázat benyújtása
 
A részletes mini-projekt pályázati útmutatót elérhető a http://www.nagykanizsa.hu/Felhívások menüpont alatt. A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók be. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
 
A pályázatot 2 példányban [egy eredeti és egy másolat, valamint további egy elektronikus példányban (CD/DVD lemezen)], zárt csomagolásban, kizárólag személyesen az alábbi címen kell benyújtani:
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., 7-es szoba)
 
A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét:
 
„Ligetváros szociális célú rehabilitációja”-
NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0002/PROGRAMALAP
 
Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével.
A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-20-849-2341-es telefonszámon vagy a gyorfy.aniko@nagykanizsa.hu és varosrehabilitacio@nagykanizsa.hue-mail címen tehetik fel.
 
5. A pályázathoz benyújtandó dokumentuok
 1. Jelentkezési lap
 2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
 3. Létesítő okirat másolata
 4. Igazolás / Referenciaigazolás
 5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):
  1. árajánlatok/költségbecslések