1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetõk és vezetõ tisztségviselõk illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel elõtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történõ gazdálkodással összefüggõ, ötmillió forintot elérõ vagy azt meghaladó értékû árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékû jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerzõdések megnevezése (típusa), tárgya, a szerzõdést kötõ felek neve, a szerzõdés értéke, határozott idõre kötött szerzõdés esetében annak idõtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggõ beszerzések adatai, és a minõsített adatok kivételével A szerzõdés értéke alatt a szerzõdés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az idõszakonként visszatérõ – egy évnél hosszabb idõtartamra kötött – szerzõdéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerzõdõ féllel kötött azonos tárgyú szerzõdések értékét egybe kell számítani

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetõk, pályázat eredménye)

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítõ szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggõ kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerzõdések

 1. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - TOP-6.1.1-15

2. Családbarát közszolgáltatások fejlesztése - Bölcsõdefejlesztés Nagykanizsán - TOP-6-2.1-15

3. Családbarát közszolgáltatások fejlesztése - Óvodafejlesztés Nagykanizsán - TOP-6-2.1-15

4. Zöld Város Zöld Nagykanizsa - TOP-6.3.1-15

5. Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz TOP-6.4.1-15

6. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-6.6.1-15

7. Szociális Alapszolgáltatás Infrastruktúra fejlesztése - Idõsekért Nagykanizsán - TOP-6.6.2

8. "Együtt Ligetvárosért" - TOP-6.9.1

9. Kanizsai Foglalkoztatási Paktum – TOP-6.8.2

10. Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerûsítései – TOP-6.5.1

11. Uszoda energetikai korszerûsítése – TOP-6.5.1

12. Batthyány Lajos Gimnázium energetikai korszerûsítése – TOP-6.5.1

13. Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán – TOP-6.1.1

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerzõdésekrõl)

1. Közbeszerzési szerzõdések - Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft.